Existuje veľa ciest,
ako obohatiť detský svet

Láska ku knihám je tou najlepšou zo všetkých.

Vitajte na internetových stránkach školskej knižnice pri Základnej škole s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa.

KNIŽNIČNÝ SYSTÉM

O knižnici

Vážená čitateľská verejnosť,

dovoľujeme si Vám prezentovať „projekt“ školskej knižnice ako moderný, obsahovo flexibilný a „priateľský“ priestor pre používateľov – deti, žiakov, zamestnancov školy, zákonných zástupcov detí a žiakov, resp. „spriaznenú“ verejnosť.

Prostredníctvom cielene realizovanej transformácie sme v predchádzajúcom období pristúpili k postupnému pretváraniu školskej knižnice na miesto inšpirujúce ku kreatívnym činnostiam, orientujúce záujem používateľov k špecifickým výchovno-vzdelávacím a voľnočasovým aktivitám s akcentom na predčitateľskú, čitateľskú, informačnú, mediálnu a počítačovú gramotnosť, súťaže v prednese, recitácii, čítačky, literárno-klubové akcie a pod., na prostredie disponujúce sebe vlastným geniom loci tzn. nezameniteľnou, originálnou atmosférou.

Strategickou (cieľovou) prioritou modernizačného (revitalizačného) procesu školskej knižnice bolo/je/bude:

 • a) transformovať existujúci status školskej knižnice na moderné odborné, študijné, informačné, internetové a čitateľské centrum, slúžiace na zabezpečenie špecifických potrieb výchovy a vzdelávania, na uspokojenie kultúrnych potrieb, podporu celoživotného vzdelávania, gramotnosti vo všetkých jej aspektoch a pod. (knižnicu identifikujeme ako zariadenie pre 21. storočie),
 • b) motivovať žiakov, zamestnancov, rodičovskú verejnosť ku kooperácii pri tvorbe „knižničnej“ paradigmy, koncipovaní plánu dopĺňania knižničného fondu, pri jeho využívaní v priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, resp. záujmových aktivitách,
 • c) prinášať nové podnety, progresívne metódy na využívanie knižničného fondu, knižnično-informačného systému (ProfLib Štart) a informačno-komunikačných technológií (vysokorýchlostný internet – produkt UPC s. r. o., notebooky) v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti,
 • d) rozvíjať a zintenzívňovať partnerskú kooperáciu s knižničným sektorom, resp. ďalšími kultúrnymi a špecializovanými inštitúciami (Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali, Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Slovenská pedagogická knižnica, Slovenská národná knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave, CEIT s. r. o., Literárno-informačné centrum, Ministerstvo kultúry SR a pod.
 • e) zintenzívniť propagáciu školskej knižnice a zatraktívniť jej pôsobenie medzi žiakmi a zamestnancami školy – využiť webové sídla školy, resp. školskej knižnice, FB, Instagram, blog),
 • f) pretvárať školskú knižnicu v intenciách otvoreného komunitného (škola, rodičovská a ostatná verejnosť), informačného centra, založeného na zásadách neformálneho kontinuálneho vzdelávania a saturovania kultúrnych potrieb (žiaci, zamestnanci, záujemcovia z mimoškolského prostredia),
 • g) podporovať a realizovať projekty zamerané na zlepšenie knižnično-informačných služieb a vzdelávanie tak intaktných detí/žiakov ako aj detí/žiakov so ŠVVP (zdravotné znevýhodnenie, sociálne znevýhodnené prostredie) – inklúzia na úrovni školskej knižnice,
 • h) stabilizovať pozíciu školského knihovníka prostredníctvom motivujúceho odmeňovania, resp. odborného vzdelávania (oblasť rozvoja ľudských zdrojov),
 • i) zabezpečiť dostatočný finančný rámec na pravidelné dopĺňanie knižničného fondu (akvizičná činnosť) o nové hodnotné tituly, inováciu informačno-komunikačných technológií,
 • j) priorizovať viaczdrojové financovanie – rozpočet, rodičovské združenie, grantové schémy, 2%, sponzorské príspevky, dary od fyzických a lebo právnických osôb a pod.,
 • k) formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe, literatúre, histórii, tradíciám – organizácia aktivít v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, resp. záujmovej činnosti,
 • l) podporovať rozvoj praktických kompetencií v oblasti čítania s porozumením, gramotnosti a pod. – aktivity v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, mimoškolskej činnosti.
 • Veríme, že sa vďaka realizovanému procesu modernizácie Školská knižnica pri ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa zaradí medzi ďalšie obľúbené a intenzívne navštevované priestory školy tak žiakmi ako aj zamestnancami.

Tešíme sa na Vás

Knižnica je neoddeliteľnou súčasťou školy!

už od roku 1972.

Školská knižnica sa stala súčasťou novootvorenej základnej školy v roku 1972. Pôvodná podoba knižnice spočívala v jej segmentácii na žiacku, učiteľskú a riaditeľskú časť. Dňom 31. 8. 2010 bola školská knižnica zapísaná do Zoznamu knižníc registrovaných na Ministerstve kultúry SR pod evidenčným číslom 3998/2000-400/4190. Stav atomizácie (decentralizácie) školskej knižnice s orientáciou na prácu navonok „samostatných“ knižničných segmentov pretrval až do roku 2017, odkedy školská knižnica prechádza zásadnou (systémovou) reorganizáciou – priestorovou, organizačnou, materiálno-technickou, personálnou.

NEZABÚDAJTE: "KNIHY SÚ NEMÍ UČITELIA" KONTAKT

Poslanie a ciele knižnice

Naše služby a čo všetko zabezpečujeme!
 • 1. Školská knižnica poskytovaním knižnično-informačných služieb z vlastného knižničného fondu a sprístupňovaním vonkajších informačných zdrojov:
  • a) slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania a výchovno-vzdelávacích potrieb svojich používateľov,
  • b) napomáha uspokojovať ich kultúrne potreby,
  • c) podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú rozmanitosť.
 • 2. Školská knižnica v rámci zabezpečovania ďalších úloh
  • a) dopĺňa, odborné eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje špecializovaný knižničný fond so zameraním najmä na potreby výchovy a vzdelávania,
  • b) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice a zabezpečuje všetkým používateľom rovnaký prístup k ich využívaniu,
  • c) vedie základnú odbornú evidenciu dokumentov a pomocnú odbornú evidenciu periodík, evidenciu používateľov knižnice a evidenciu absenčných výpožičiek a prezenčných výpožičiek,
  • d) realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľskej kultúry používateľov knižnice,
  • e) spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie,
  • f) organizuje kultúrne podujatia, výchovno-vzdelávacie podujatia a exkurzie o knižnici,
  • g) realizuje, koordinuje a metodicky usmerňuje informačnú gramotnosť,
  • h) spolupracuje so školou, kultúrnymi, záujmovými a inými vzdelávacími inštitúciami v regióne,
  • i) zabezpečuje propagáciu služieb a plánovaných aktivít.
 • 3. Školská knižnica poskytuje knižnično-informačné služby používateľom knižnice a zabezpečuje všetkým používateľom rovnaký prístup k ich využívaniu.
 • 4. Školská knižnica poskytuje informácie a poznatky, ktoré sú základom pre úspešné fungovanie v dnešnej spoločnosti založenej na informáciách a vedomostiach. Školská knižnica vytvára podmienky pre celoživotné vzdelávanie, rozvíja imagináciu žiakov umožňujúc im tak aktívnu účasť na živote spoločnosti a tvorí integrálnu súčasť vzdelávacieho procesu.
 • 5. Školská knižnica prostredníctvom služieb ponúka všetky dokumenty a informačné zdroje, ktoré umožňujú členom školskej komunity osvojiť si kritické myslenie a stať sa efektívnymi používateľmi informácií. Školské knižnice sa pripájajú do širšej knižničnej a informačnej siete v zhode s princípmi Manifestu verejných knižníc UNESCO.
 • 6. Školská knižnica je základným partnerom lokálnej, regionálnej a národnej knižničnej a informačnej siete.
 • 7. Cieľovými prioritami školskej knižnice, resp. základom pre rozvoj informačnej gramotnosti, vyučovania, učenia a kultúry sú kľúčové služby a to:
  • a) podpora a pozdvihovanie vzdelávacích cieľov, tak ako sú stanovené v poslaní a kurikule školy,
  • b) rozvíjanie, podpora a udržiavanie u žiakov návykov a radosti z čítania, učenia a používania knižníc po celý život,
  • c) ponuka príležitostí na získavanie skúseností vo vytváraní a používaní informácií pre vedomosti, porozumenie, imagináciu a potešenie,
  • d) podporovanie všetkých žiakov v nadobúdaní a precvičovaní si schopností hodnotiť a používať informácie, bez ohľadu na formu, štruktúru či médium, vrátane citlivosti na spôsoby komunikácie v komunite,
  • e) poskytovanie prístupu k miestnym, regionálnym, národným alebo globálnym zdrojom a príležitostiam, s cieľom viesť žiakov ku chápaniu a akceptovaniu rozličných myšlienok, skúseností a názorov,
  • f) organizovanie aktivít, podporujúcich kultúrne a sociálne vedomie a cítenie,
  • g) proklamovanie konceptu intelektuálnej slobody k informáciám ako základu pre efektívne a zodpovedné občianstvo a účasť na demokracii,
  • h) propagovanie čítania, zdrojov a služieb školskej knižnice v celej školskej komunite ako aj mimo nej.
 • 8. Školská knižnica napĺňa tieto funkcie rozvíjaním metód a služieb, výberom a získavaním zdrojov, poskytovaním fyzického a intelektuálneho prístupu k vhodným zdrojom informácií, poskytovaním vybavenia a materiálov pre vyučovanie a zamestnávaním odborného personálu.

Aktuálne

Novinky, projekty, podujatia a všetko čo by ste nemali prehliadnuť!

Oznam pre zábudlivcov

Máj 22, 2019

Prosíme všetkých čitateľov školskej knižnice, aby vypožičané knižky odovzdali najneskôr do stredy 29.5. 2019 ...

Marec ako Mesiac knihy

Apríl 16, 2019

priniesol do našej knižnice zaujímavé aktivity pre našich žiakov..mohli si zábavnou formou overiť svoje vedomosti ...

Vypožičná doba

Vypožičiavanie kníh je bezplatné!

UTOROK

11:30 - 15:30
pre žiakov 1.stupňa a ŠKD

STREDA

11:30 - 15:30
pre žiakov 2.stupňa

Školský knihovník

Mgr. Stanislava Zemanová

kniznica@zsmurgasasala.sk